Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation a podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť: VSU Truck, s.r.o.
so sídlom: Tehelná 2, 920 01 Hlohovec
IČO: 47 518 901
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 35504/T
telefón.: +421 905 900 990
email: info@vsu-truck.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 • 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytol alebo, ktoré sme získali na základe vyplnenia kontaktného formulára (objednávky) a taktiež spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.
 • 2. Účelom spracúvania osobných údajov je aj vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), sú nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť. Taktiež za účelom prieskumu trhu, ponuky produktov a služieb, použitie za účelom realizácie priameho marketingu.
 • 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 • 4. Podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte:
  - podľa § 21 právo na prístup ku svojím osobným údajom,
  - podľa § 22 právo na opravu osobných údajov
  - podľa § 24 na obmedzenie spracovania osobných údajov,
  - podľa § 23 právo na výmaz osobných údajov,
  - podľa § 27 právo namietať spracovanie osobných údajov,
  - podľa § 26 právo na prenosnosť údajov,
  - právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov uvedený v bode 2 v zmysle týchto podmienok písomne na adresu alebo na email prevádzkovateľa,
  - taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 • 5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 • 6. Odoslaním online kontaktného formulára potvrdzujete, že ste boli oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom …..


Majte prehľad

S nami môžete sledovať osobné vozidlá, nákladné vozidlá, poľnohospodársku techniku a rôzne pracovné stroje. Tak máte neustále prehľad o vozidlách, vodičoch, trasách, tankovaní a iných dôležitých údajoch.